شما هم با ماکس یا ماسک مشکل دارینمن

شما هم با ماکس یا ماسک مشکل دارینمن با 17 سال سن...هنوز فرقشونو تشخیص ندادم...شما چی

یکی گفت:عی خاک...پاشو برو ...لا اله الا الله..بچه برو سر درس و مشقت...شیشم کنکور دار تو

یکی دیگ گفت:تو که فرق ماکس و ماسک رو نمیدونی نری کنکور ندی سنگین تری شاسمنگولا...

منم گفتم:بیتربیتا....

Source: 
فورجک