لـبـخـنـد بـزن ! عـکـاس مـدام ایـن

لـبـخـنـد بـزن !

عـکـاس مـدام ایـن جـمـلـه را تـکـرار مـی کـنـد

اصـلا بـرایـش مـهـم نـیـسـتکـه در وجـودتـ

حـتـی یـک بـهـانـه بـرای لـبـخـنـد نـیـسـتـ

Source: 
بیتوته