اینکه نظری را همه می پذیرند نمی

اینکه نظری را همه می پذیرند نمی تواند دلیلی بر درست بودن آن نظر باشد. در حقیقت با توجه به نادانی اکثریت نوع بشر امکان نادرست بودن نظری که همگان آن را می پذیرند بیشتر است تا عکس آن.برتراند راسل

Source: 
بیتوته