راز موفقیت را در زندگی کسانی اموخته

راز موفقیت را در زندگی کسانی اموخته اند که در زندگی موفق شده اند.

امروز تصمیم بگیرید به جای ان که قرباین تغیر باشید استاد تغیر باشید.

Source: 
بیتوته