سر به سیـنه دیدمت وایم چرا* تو به سر

سر به سیـنه دیدمت وایم چرا* تو به سر ماندی و من این سر روا

عشق عاشورا بسر دارم دلا* می زدست ساقی بی سر بخوا

یا حسین جان وای حسین جان یا حسین* سر به سینه آمدم سویت بدین

Source: 
بیتوته