مرد اولی : امان از دست این زنها !

مرد اولی : امان از دست این زنها ! زنم تمام داراییمو برداشت و رفت !

دومی : خوش به حالت ! زن من تمام دارایی مو برداشت و نرفت !

Source: 
بیتوته