آری این منم این منم همان عاشقی که بر

آری این منم این منم همان عاشقی که بر تو جان می داد و تو کسی هستی که برای رسیدن به خوشبختی به روی جسدهای بی جان غرور

انسانها قدم می گذاشتی ولی افسوس افسوس که راه ات برای رسیدن به هدف هایت اشتباه بود و افسوس که من برای آدمی مثل تو غرورم را شکستم افسوس

Source: 
بیتوته