1:لجباز 2:جذاب 3:پاک و مهربون

1:لجباز

2:جذاب

3:پاک و مهربون

4:آرامشبخش ,صبور ,دانا

5:شیطون عجول

6:پر انرژی

7:کسل کننده بی پروا

8:شیرین زبون متین

9:مرموز مشکوک

10:بیقرار

Source: 
بیتوته