گرچه آلوده ی دنیای فریبم اما سینه ای

گرچه آلوده ی دنیای فریبم اما سینه ای پاک به پهنای صداقت دارم

دل من عاطفه را می فهمد با کسی سبزتر از عشق رفاقت دارم . . .

دقایقی در زندگی هستندکه دلت برای کسی

دقایقی در زندگی هستندکه دلت برای کسی

آنقدر تنگ میشود که میخواهی اورا از رؤیاهایت بیرون بکشی و در دنیای واقعی

بغلش کنی. «گابریل گارسیا»

امروز... انگار کسی آمد... و هوای

امروز...

انگار کسی آمد...

و هوای دلتنگی ات را ...

هی در آسمان اتاقم پاشید ...

و تو نبودی......

Subscribe to