دیگـر فرصتی بـرای پیامک دادن نیست

دیگـر فرصتی بـرای پیامک دادن نیست

دست واژه ها را می گیرم

و به دیدنت می آیـم

دلتنگیت در هیچ پیامی نمیگنجد

اشکهایم که سرازیر میشوند...... دیری

اشکهایم که سرازیر میشوند......

دیری نمی پایدکه قندیل می بندد...

عجیب سرد است هوای نبودنت

دل است دیگر یا شور می زند یا تنگ می

دل است دیگر

یا شور می زند

یا تنگ می شود

یا می شکند

آخر هم مهر سنگ بودن

...می خورد روی پیشانی اش

دل تنگم و جز روی خوشت در نظرم نیست

دل تنگم و جز روی خوشت در نظرم نیست

در گیتی و افلاک به جز تو قمرم نیست

با عشق تو شب را به سحر گاه رسانم

بی لذت دیدار تو شب را سحرم نیست

اشک من جاری شد... جای تو خالی بود

اشک من جاری شد...

جای تو خالی بود

جـای تـو ...

عکس تو درطاقچه ی کوچک قلبم خندید

شعر دلتنگی من سخت گریست

تقلب چیست ! ۱ یک روش غیر اصولی و

تقلب چیست !

۱ یک روش غیر اصولی و ناجوانمردانه برای نتیجه گرفتن در امتحان !

۲ تنها روش اصولی و مبتنی بر عقل برای نتیجه گرفتن در امتحان !

لـذتی که در خوابیدن روی جزوه هست تو

لـذتی که در خوابیدن روی جزوه هست تو خوابیدن روی تختخواب نرم نیست !

چیه پریدی رو گوشی بیبنی کی اس ام اس داده این جای درس خوندنته

هنوز که نرفتی !! د برو د . . . دههه !

ای کسانی که  ازکتاب هایتان به عنوان

ای کسانی که  ازکتاب هایتان به عنوان اشیایی دکوری استفاده کرده اید

اکنون فقط یک معجزه می تواند کارنامه شما را زیر و رو کند !

( ستاد ایجاد رعب و وحشت شب امتحان )

بوی شوم امتحان آید همی / یار صفر

بوی شوم امتحان آید همی / یار صفر مهربان آید همی

ما ز تعلیم وتعلم خسته ایم / دل به امید تقلب بسته ایم

مابرای کسب مدرک آمدیم / نی برای درک مطلب آمدیم !

Subscribe to