سخنان اونوره دو بالزاک

سخنان اونوره دو بالزاک

وقتی زنها دوستمان می دارند ما را از هر لحاظ به دیده عقل می نگرند حتی جنایات ما را. ولی وقتی علاقه ای به ما نداشته باشند ارزشی برای فضایل مان نیز قایل نمی شوند. اونوره دو بالزاک

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

Pages