سخنان برتراند راسل

سخنان برتراند راسل

آرمانهای ما فقط با درآمیختن با جهان به ثمر می رسند و چون از جهان جدا شوند عقیم می مانند. اما آرمانی که از حقیقت بترسد یا از پیش بخواهد که جهان موافق خواهشهای او باشد توانایی این آمیزش را ندارد.  برتراند راسل

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

اینکه نظری را همه می پذیرند نمی تواند دلیلی بر درست بودن آن نظر باشد. در حقیقت با توجه به نادانی اکثریت نوع بشر امکان نادرست بودن نظری که همگان آن را می پذیرند بیشتر است تا عکس آن.برتراند راسل

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

گرچه تقلید محض همیشه مردود است از آشنایی با نثر خوب ثمره ی بسیاری به دست می آید به ویژه در پروراندن زیبایی وزن نثر.برتراند راسل

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

انگیزه هایی که مردمان را به فلسفه کشانده گوناگون است. با حرمت ترین انگیزه ها میل به شناختن جهان بوده است.برتراند راسل

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

Pages