اس ام اس های فلسفی عرفانی

اس ام اس های فلسفی عرفانی

به اندازه ی باورهای هر کسی با او حرف بزن

بیشتر که بگویی تو را احمق فرض خواهد کرد . . .

نمی خواهم بعد از مرگم به احترامم یک دقیقه سکوت کنی اکنون که زبانت نیش دارد دهنت را ببند ...

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

زندگی وقت کمی بود و نمیدانستیم همه تعبیر دمی بود و نمیدانستیم

حسرت رد شدن ثانیه های کوچک فرصت محترمی بود و نمیدانستیم

عمر ما جمله به سر رفت و به قول سهراب آب در یک قدمی بود و نمیدانستیم . . .

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

کاش قبل از حرف زدن

کلمات را ذره ذره میجویدیم

قورت میدادیم

و هضم میکردیم

نه اینکه همه رو بلعیده و آخر به روی طرف بالا بیاریم . . .

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

Pages