اس ام اس های فلسفی عرفانی

اس ام اس های فلسفی عرفانی

به اندازه ی باورهای هر کسی با او حرف

به اندازه ی باورهای هر کسی با او حرف بزن

بیشتر که بگویی تو را احمق فرض خواهد کرد . . .

نمی خواهم بعد از مرگم به احترامم یک دقیقه سکوت کنی اکنون که زبانت نیش دارد دهنت را ببند ...

تلخ ترین اشکهایی که بر مزار رفتگان

تلخ ترین اشکهایی که بر مزار رفتگان ریخته می شود

به علت کلمات ناگفته و کارهای انجام نگرفته است

(هارت بیچرانسو)

زندگی وقت کمی بود و نمیدانستیم همه

زندگی وقت کمی بود و نمیدانستیم همه تعبیر دمی بود و نمیدانستیم

حسرت رد شدن ثانیه های کوچک فرصت محترمی بود و نمیدانستیم

عمر ما جمله به سر رفت و به قول سهراب آب در یک قدمی بود و نمیدانستیم . . .

کاش قبل از حرف زدن کلمات را ذره ذره

کاش قبل از حرف زدن

کلمات را ذره ذره میجویدیم

قورت میدادیم

و هضم میکردیم

نه اینکه همه رو بلعیده و آخر به روی طرف بالا بیاریم . . .

Pages