اس ام اس های عرفانی و فلسفی

اس ام اس های عرفانی و فلسفی

زندگی یعنی : ناخواسته به دنیا آمدن

زندگی یعنی :

ناخواسته به دنیا آمدن

مخفیانه گریستن

دیوانه وار عشق ورزیدن

و عاقبت در حسرت آنچه دل میخواهد و منطق نمیپذیرد مردن . . .

پسری که کاندید زیباترین دختر شد +عکس

امید آهستگی و ملایمت زندگی را روشن و

امید آهستگی و ملایمت زندگی را روشن و شیرین می کند خشم و تیزی مایه رنج و بلاست . آهسته رو از عیبجوی می گریزد و شرم و آهستگی را دوست می دارد . بزرگمهر بختگان

دنیا تیوری توهم حضوری بود که ما به

دنیا تیوری توهم حضوری بود که ما به صورت خیلی عملی جدی اش گرفتیم! بعد گفتند که کل ماجرا هنوز فرضیه است و شما بازنده اید

Pages