اس ام اس های فلسفی و عرفانی

اس ام اس های فلسفی و عرفانی

به اندازه ی باورهای هر کسی با او حرف بزن

بیشتر که بگویی تو را احمق فرض خواهد کرد . . .

نمی خواهم بعد از مرگم به احترامم یک دقیقه سکوت کنی اکنون که زبانت نیش دارد دهنت را ببند ...

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

قبل از ازدواج چشمهایت را کاملا باز کن. اما بعد از ازدواج کمی چشمهایت را ببند . . .

کاش در دهکده ی عشق کمی فراوانی بود / کاش در بازار صداقت کمی ارزانی بود

ای کاش اگر لطف به هم می کردیم / مختصر بود ولی ساده و پنهانی بود . . .

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

تو می توانی تمام آن چیزها باشی که رویایی در دلت بود اگر عزم آن کنی که بکوشی اگر خود را بیشتر باور کنی - کالین مکارتی

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

Pages