اس ام اس عرفانی و فلسفی

اس ام اس عرفانی و فلسفی

قبل از ازدواج چشمهایت را کاملا باز کن. اما بعد از ازدواج کمی چشمهایت را ببند . . .

کاش در دهکده ی عشق کمی فراوانی بود / کاش در بازار صداقت کمی ارزانی بود

ای کاش اگر لطف به هم می کردیم / مختصر بود ولی ساده و پنهانی بود . . .

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

زندگی زیباست زشتی های آن تقصیر ماست در مسیرش هرچه نازیباست آن تدبیر ماست! زندگی آب روانی است روان می گذرد... آنچه تقدیر من و توست همان می گذرد

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

هر چه کمتر شود فروغ حیات / رنج را جانگدازتر بینی

سوی مغرب چو رو کند خورشید / سایه ها را درازتر بینی . . .

(رهی معیری)

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

Pages