اس ام اس عرفانی و فلسفی

اس ام اس عرفانی و فلسفی

قبل از ازدواج چشمهایت را کاملا باز

قبل از ازدواج چشمهایت را کاملا باز کن. اما بعد از ازدواج کمی چشمهایت را ببند . . .

کاش در دهکده ی عشق کمی فراوانی بود / کاش در بازار صداقت کمی ارزانی بود

ای کاش اگر لطف به هم می کردیم / مختصر بود ولی ساده و پنهانی بود . . .

زندگی زیباست زشتی های آن تقصیر ماست

زندگی زیباست زشتی های آن تقصیر ماست در مسیرش هرچه نازیباست آن تدبیر ماست! زندگی آب روانی است روان می گذرد... آنچه تقدیر من و توست همان می گذرد

خدایا آنان که همه چیز دارند مگر تو

خدایا

آنان که همه چیز دارند مگر تو را

به سخره می گیرند آنانی را که هیچ ندارند مگر تو را . . .

(رابیدرانات تاگور)

هر چه کمتر شود فروغ حیات / رنج را

هر چه کمتر شود فروغ حیات / رنج را جانگدازتر بینی

سوی مغرب چو رو کند خورشید / سایه ها را درازتر بینی . . .

(رهی معیری)

Pages