اس ام اس های ضدحال

اس ام اس های ضدحال

اگر طاووس برای ناز کردن و روباه برای فریب دادن وتمساح برای اشک ریختن وکلاغ برای

قارقار کردن داشته باشی دیگر نیازی به زن گرفتن نداری !

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

مرد اولی : امان از دست این زنها ! زنم تمام داراییمو برداشت و رفت !

دومی : خوش به حالت ! زن من تمام دارایی مو برداشت و نرفت !

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

مردها و زن ها دست کم در یک مورد اتفاق نظر دارند. هیچ کدام به زن ها اعتماد ندارند!

تحقیقات نشان داده که فقط ۲۰% مردها عقل دارند !

۸۰% بقیه زن دارند !

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

اسپانیایی ها میگن :

عشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلندتر است !

ایتالیایی ها میگن:

عشق یعنی ترس از دست دادن تو !

ایرانی ها میگن :

"عشق سوء تفاهمی است بین دو احمق که با یک ببخشید تمام میشود!!

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.