اس ام اس غرور

اس ام اس غرور

شبیه چشمهای تو پر از گناه می شوم** میان ظلمت شب قبیله ماه می شوم

خدا,زمین,گناه,عشق,من وتو,ببین چطور**به خاطر غرور تو زیاده خواه می شوم

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

قول داده بودیم ما به هم که تن ندیم به روزگار

چه بی دووم بود قول ما جدا شدیم آخر کار

گل مغرور قشنگم من فراموشت نکردم

بی تو اینجا رو نمی خوام می رم و برنمی گردم

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

آری این منم این منم همان عاشقی که بر تو جان می داد و تو کسی هستی که برای رسیدن به خوشبختی به روی جسدهای بی جان غرور

انسانها قدم می گذاشتی ولی افسوس افسوس که راه ات برای رسیدن به هدف هایت اشتباه بود و افسوس که من برای آدمی مثل تو غرورم را شکستم افسوس

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

ز چشمت اگر چه که دورم هنوز پر از اوج عشق و غرورم هنوز قبول است عمر خوشی ها کم است ولی با توام پس صبورم هنوز

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

کاش غرورم را که در پستوی سادگیم پنهان بود می یافتی اما تو این سادگی را بهانه ای قرار دادی برای در هم شکستن غرورم

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

خدا بودم خدای خودپرستان

گدا کردی مرا تو سنگ مغرور

مرا باور به بی همتای ام بود

مرا از باور خود کردی ام دور

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

گفته بودی از غرورم از سکوتم خسته ای

من شکستم هر دو را

گفته بودماز سکوتتاز غرورت خسته ام

به خاموشی مغرورانه ات

شکستی تو مرا

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.