اس ام اس رفاقتی و مرامی

اس ام اس رفاقتی و مرامی

هرقدر رفاقت بکنم می ارزی / اظهار

هرقدر رفاقت بکنم می ارزی / اظهار صداقت بکنم می ارزی

آنقدر عزیزی تو برایم ای دوست / صدبار که یادت بکنم می ارزی

Pages