اس ام اس رفاقتی و مرامی جالب

اس ام اس رفاقتی و مرامی جالب

خارد از پشت مرا انگشت من / خم شود از

خارد از پشت مرا انگشت من / خم شود از بار منت پشت من

همتی کو تا نخارم پشت خویش / وارهم از منّت انگشت خویش . . .

از زندگانی ام گِله دارد جوانی ام

از زندگانی ام گِله دارد جوانی ام

شرمنده جوانی از این زندگانی ام

دارم هوای صحبت یاران رفته را

یاری کن ای اجل که به یاران رسانی ام . . .