اس ام اس رفاقتی مرامی

اس ام اس رفاقتی مرامی

اس ام اس مرامی اس ام اس رفاقتی اس ام

اس ام اس مرامی اس ام اس رفاقتی اس ام اس رفاقت sarbezan.com

میگن نارنگی چون پوستش زود کنده میشه

پیش مرگ همه ی میوه هاست !

نارنگیتیم هلو !

اس ام اس مرامی اس ام اس رفاقتی اس ام

اس ام اس مرامی اس ام اس رفاقتی اس ام اس رفاقت sarbezan.com

دیروز روز جهانی آوارگان بود

توقع داشتم یه تشکر خشک و خالی از ما میکردی که یه عمریه آوارتیم !!!

ما شقایق های باران خورده ایم / سیلی

ما شقایق های باران خورده ایم / سیلی نا حق فراوان خورده ایم

ساقه احساسمان خشکیده است / زخم ها از باد و طوفان خورده ایم

Pages