اس ام اس پند آموز و جملات قصار

اس ام اس پند آموز و جملات قصار

ادمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد

ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشگل است

زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور میکند . . .

(مونتسکیو)

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

اگه کفشت پاتو می زد و از ترس قضاوت مردم پابرهنه نشدی

و درد رو به پات تحمیل کردی دیگر در مورد آزادی شعار نده . . .

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.