دلنوشته های زیبا

دلنوشته های زیبا

لـبـخـنـد بـزن !

عـکـاس مـدام ایـن جـمـلـه را تـکـرار مـی کـنـد

اصـلا بـرایـش مـهـم نـیـسـتکـه در وجـودتـ

حـتـی یـک بـهـانـه بـرای لـبـخـنـد نـیـسـتـ

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

اگـر مـی بـیـنـی هـنـوز تـنـهـام

بـ خـاطـر عـشـق تـو نـیـسـت !!

مـن فـقـط مـی تـرسـم

مـی تـرسـم هـمـ مـثـل تـو بـاشـنـد . . . !

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

Pages